Công trình ngói nhựa nhà dân: Phan Xá, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Tri

Giang Công Nục 14/09/2018
cong-trinh-ngoi-nhua-nha-dan-phan-xa-trieu-dai-trieu-phong-quang-tri

Công trình ngói nhựa nhà dân: Phan Xá, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Tri